Keszthelyi Kórház

Betegjogi tájékoztató

 

Tájékoztató az egészségügyi ellátásban részesülő betegek jogairól

 

 

Tisztelt Betegek!

Ez a tájékoztató az egészségügyi törvény alapján készült, a betegek számára lényeges részek kiemelésével.
Kérdéseivel, vagy a tájékoztatóban nem említett problémáival forduljon az Önt felvevő munkatársunkhoz.

Az egészségügyi ellátás során az Ön személyes adatainak védelmét és jogait törvény biztosítja (1997. évi XLVII. tv. és 1997. évi CLIV. tv.). Ez garantálja, hogy az Önre vonatkozó személyazonosító és egészségügyi adatokat bizalmasan kezeljék.

 

Adatvédelem

Az Ön hatékony kezeléséhez elengedhetetlenül szükségünk van az egészségi állapotára vonatkozó és személyazonosító (név, lakcím, stb.) adataira, amelyeket bizalmasan kezelünk.  Sürgős szükség, vagy a beteg belátási képességének hiánya esetén az adatok a beteg hozzájárulása nélkül is felhasználhatók a gyógyításhoz szükséges mértékben.
Az Önről tudomásunkra jutott adatokra, az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok érvényesek. Azokhoz csak a gyógyításában résztvevő betegellátó személyzet (kezelőorvos, nővér, gyógyszerész stb.), a betegadminisztrációval foglalkozó dolgozók és szükség esetén a kórház főigazgatója férhetnek hozzá. Ezen adatok kezelésének legfőbb célja az Ön egészségének helyreállítása, illetve megőrzése.

A törvény szerint Önnek joga van valamennyi Önre vonatkozó és általunk nyilvántartott dokumentumba (kórlap, lázlap, zárójelentés stb.) betekinteni, és arról – saját költségén – másolatot kérni. Ugyanez a betekintési jog megilleti az Ön közeli hozzátartozóját (szülő, gyermek, testvér, házastárs, élettárs, nevelőszülő, nevelt gyermek, halálozás esetén örökös), hacsak ezt Ön kifejezetten meg nem tiltja.
Önnek joga van az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt más személyt írásban felhatalmazni az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve azokról másolat készíttetésére.

 

Az Ön adatait kórházunk más intézetnek vagy személynek az alábbi esetekben köteles kiadni:

a, Élveszületés vagy halálozás esetén az Anyakönyvi Hivatalnak.
b, A törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek esetén az ÁNTSZ-nek.
c, A törvényben kiemelt foglalkozási eredetű megbetegedések esetén az ÁNTSZ-nek.
d, A törvényben kiemelt anyagok okozta mérgezések esetén az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatnak.
e, Újszülött veleszületett rendellenessége esetén a Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézetnek.
f, 8 napon túl gyógyuló és vélhetően bűncselekmény során keletkezett sérülés esetén a rendőrségnek.
g, Büntetőügy, illetve szabálysértési eljárás során az eljáró hatóságnak.
h, Hadköteles személy esetén a Hadkiegészítő Parancsnokságnak.
i, Nemzetbiztonsági érdek esetén a nemzetbiztonsági szolgálatoknak.

A fenti adatszolgáltatáshoz a beteg beleegyezése nem szükséges.

Az Ön adatait gyógykezelése érdekében intézményünk a következő esetekben adhatja ki:

1.) Az aktuális kezeléssel összefüggő adatokat más egészségügyi intézetnek (pl. konzílium kérése, vagy áthelyezés esetén).

2.) Az Ön háziorvosának.

Az intézményben személyesen megjelenő vagy telefonon érdeklődőknek (porta, osztály) információszolgáltatást bentfekvéséről korlátozhatja, vagy megtilthatja.

A fentiektől eltérő esetekben az Ön adatait azonosítható formában kizárólag az Ön írásos engedélyével lehet kiadni.

Intézményünk egészségügyi szakember képzésre kijelölt intézmény, ezért az Ön kezelésénél, vizsgálatánál a képzésben résztvevő személyek az Ön engedélye nélkül is jelen lehetnek!

Adatvédelmi biztos: Merekva Gusztáv informatikai csoportvezető 83/311-060/1130

 

A betegek jogai

1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog

2. Az emberi méltósághoz való jog

3. A kapcsolattartás joga

4. Az intézmény elhagyásának joga

5. A tájékoztatáshoz való jog

6. Az önrendelkezéshez való jog

7.  Az ellátás visszautasításának joga

8. Orvosi titoktartáshoz való jog

9. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

10. Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga

Mit jelentenek ezek a jogok?

 

A betegnek joga van az egészségügyi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A beteg az emberi méltósághoz való joga alapján soha nem tekinthető a gyógyítás puszta tárgyának a betegellátás során.

Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében Ön szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, de tudnia kell az alábbi korlátozásokról:
– nem utasítható vissza az ellátás, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.
– minden olyan ellátás, amelynek elmaradása esetén az Ön egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenség esetén két tanú együttes jelenlétében utasítható vissza.

Az életfenntartó vagy életmentő beavatkozásvisszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha Ön olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – gyógyíthatatlan. Ez utóbbi esetben a visszautasítás csak akkor érvényes, ha azt egy háromtagú orvosi bizottság is megerősíti.

Önnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Kérjük, hogy távozási szándékát szíveskedjen kezelőorvosának bejelenteni.

A kórház nem zárt intézmény, a betegnek joga van más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni. A látogatásnak az intézmény feltételei és a betegársak jogai szabnak határt.
A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra. hogy – amennyiben ezt egészségi állapotuk nem zárja ki – újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.

Önnek joga van arra, hogy kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról (ideértve annak orvosi megítélését is), a javasolt vizsgálatokról és beavatkozásokról, azok elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, azok tervezett időpontjáról. A törvény részletesen megszabja a betegnek, egyéniesített formában nyújtandó tájékoztatás tartalmi követelményeit és módját.

A betegnak joga van megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációt, erről másolatot kérhet, és bizonyos esetekben ezek kijavítását is kérheti.

Önnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. A beavatkozások elvégzésének feltétele, hogy azokhoz Ön a beleegyezését adja. A beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja.

Az Önről tudomásunkra jutott adatokra, az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok érvényesek.

Önnek joga van a kezeléssel, ellátással kapcsolatos panaszait kivizsgáltatni: a felmerülő panaszok, jogviták megoldásában a betegjogi képviselő nyújt segítséget. A betegjog képviselő fő feladata, hogy a betegeket segítse jogaik megismerésében és gyakorlásában. A betegjogi képviselő közreműködhet abban, hogy a beteg a szükséges dokumentumaihoz hozzájusson, arról másolatot kapjon.

 

 

Az egészségügyi intézményben az Ön területileg illetékes

BETEGJOGI KÉPVISELŐJE:

dr. Baranyai Roland

TELEFONSZÁMA: 06/20-4899-567
melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között pénteken 08:00 – 14:00 óra között
E-MAIL CÍME: roland.baranyai@ijb.emmi.gov.hu
FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: telefonon előre egyeztetett időpontban
FOGADÓÓRA HELYE: Keszthelyi Kórház „C” épület fsz. 9-es ajtó
(vidéki ügyeleti rendelő)

 A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

Néhány jó tanács:

Minden esetben tisztázza, hogy milyen kezelések, beavatkozások várnak Önre, ezek hogyan történnek, mennyi időt vesznek igénybe, elvégzésük, vagy elmaradásuk milyen következményekkel járhat. Az orvos minden beavatkozás előtt részletes szóbeli tájékoztatást nyújt Önnek, írott tájékoztastók is segítik a várható beavatkozás megismerésében. Adódhatnak olyan kérdései, melyek a tájékoztatóban nem szerepelnek, ne restellje feltenni ezeket.

Írott tájékoztatót csak akkor írjon alá, ha azt részletesen elolvasta, megértette és megbeszélte kezelőorvosával.

 

A betegek kötelezettségei

 

A betegek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kötelesek tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és intézményi rendet.

Kérjük, hogy esetleges kérdéseivel forduljon az Önt felvevő munkatársunkhoz, illetve kezelőorvosához!

Ha az egészségügyi ellátás igénybevétele során az ellátással összefüggésben valamivel nincs megelégedve, panaszt tehet az Önt kezelő osztályon. Amennyiben panasza az osztályon nem nyer orvoslást, panaszát a főigazgatónak benyújthatja írásban.
A panaszbejelentés kivizsgálásáról 10 munkanapon belül írásban tájékoztatjuk.

 

Jó egészséget kíván:

A kórház vezetése